กันยายน 17, 2021

กีฬาอัพเดทใหม่ทุกวัน

อัพเดทใหม่ล่าสุด กีฬาฟุตบอล

วันอาสาฬหบูชา และ พิธีกรรมที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติใน วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา วันที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ !!

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ซึ่งเป็นวันที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกมีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งแปลว่า พระสูตรแห่งการขยายธรรมจักร  แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือ วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก และเป็นวันแรกที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นบนโลก

อีกทั้งเป็นวันแรกที่กำเนิด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพระรัตนตรัยด้วย

พิธีกรรมที่ชาวพุทธนิยมปัฏิบัติใน วันอาสาฬหบูชา

โดยทั่วไปแล้วในช่วงเช้า ชาวพุทธนิยมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์ และรักษาศีล  ส่วนในช่วงเวลาหัวค่ำจะมีการเวียนเทียนที่วัด

อ่านเพิ่มเติม