กันยายน 17, 2021

กีฬาอัพเดทใหม่ทุกวัน

อัพเดทใหม่ล่าสุด กีฬาฟุตบอล

ผอ.สวพส ประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ผอ.สวพส

ผอ.สวพส ประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประกาศเจตนารมณ์ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.จะทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเพื่อเป็นแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ สวพส. ถือปฏิบัติ

โดยนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ผอ.สวพส

โดยมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต คำนึงถึงความรับผิดชอบ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้คนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ ซึ่งเราทุกคนควรให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ด้วยดี